TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

SUBJECTE PASSIU

 

TARIFES

TAXES

TAXA PER UTILITZACIÓ PRIVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC LOCAL 0,00