IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES
Tornar a la selecció d'autoliquidació
 
 
* Els elements marcats amb aquest símbol són dades d'obligada emplenament

SUBJECTE PASSIU

 

TARIFES

TAXES / IMPOSTOS

IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 0,00