dimarts , 19 de de gener de 2021

INTRODUCCIÓ

Vostè podrà mitjançant aquest sistema obtenir el document d'autoliquidació necessari per a efectuar el pagament dels seus tributs o el depòsit de les seues garanties en efectiu.

Tradicionalment, el ciutadà ha de personar­se en l'administració local, per a obtenir aquest document emplenat i poder realitzar el pagament. Amb el nou sistema, el propi contribuent pot emplenar i imprimir aquest document sense necessitat d'haver de desplaçar­se a l'Ajuntament.

El contribuent des de qualsevol punt amb accés a internet pot obtenir el document i realitzar el pagament per qualsevol dels mitjans que aquest Ajuntament té establits:

LLOCS I FORMES DE PAGAMENT

Més informació en “Recaptació municipal”
  • En les oficines de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació de tributs i altres ingressos municipals de l'Ajuntament d'Onda, així com en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores que oferisquen este servei. En l'actualitat les esmentades entitats col·laboradores són les següents:
    Banc Santander S A, Bankia S A, Caixa Rural la Nostra Señora de l'Esperanza d'Onda, Banc de Sabadell S A, Caixabank S A (La Caixa), Banc Bilbao Biscaia Argentaria S A, Ibercaixa Banc S A, Abanca S A (NCG banc).
  • ­A través d'internet, per mitjançant els serveis de banca electrònica que les esmentades entitats col·laboradores oferisquen als seus clients (per a aço es requerix ser client de l'entitat col·laboradora per la qual es va a realitzar el pagament).
  • ­A través d'internet, amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, MasterCard, Mestre) de qualsevol entitat financera (encara que esta no siga entitat col·laboradora en la recaptació municipal), per mitjà del Terminal de Punt de Venda Virtual (TPVV), habilitat a este efecte en la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda.

En evitar que el ciutadà haja d'acudir a les dependències municipals, l'Ajuntament d'Onda millora la comoditat del ciutadà a l'hora de fer tràmits.

AJUDA
Per a més informació sobre els navegadors soportats i la configuració per veure correctament el PDF generat , accedixca ací