dijous , 25 de de juliol de 2024

INTRODUCCIÓ

Vostè podrà mitjançant aquest sistema obtenir el document d'autoliquidació necessari per a efectuar el pagament dels seus tributs o el depòsit de les seues garanties en efectiu.

Tradicionalment, el ciutadà ha de personar­se en l'administració local, per a obtenir aquest document emplenat i poder realitzar el pagament. Amb el nou sistema, el propi contribuent pot emplenar i imprimir aquest document sense necessitat d'haver de desplaçar­se a l'Ajuntament.

El contribuent des de qualsevol punt amb accés a internet pot obtenir el document i realitzar el pagament per qualsevol dels mitjans que aquest Ajuntament té establits:

LLOCS I FORMES DE PAGAMENT

Més informació en “Recaptació municipal”
  • En les oficines de les entitats de crèdit col·laboradores en la recaptació de tributs i altres ingressos municipals de l'Ajuntament d'Onda, així com en els caixers automàtics de les entitats col·laboradores que oferisquen este servei. En l'actualitat les esmentades entitats col·laboradores són les següents:
    Banc Santander S A,  Caixa Rural la Nostra Señora de l'Esperanza d'Onda, Banc de Sabadell S A, Caixabank S A (La Caixa), Banc Bilbao Biscaia Argentaria S A, Ibercaixa Banc S A, Abanca S A (NCG banc).
  • ­A través d'internet, per mitjançant els serveis de banca electrònica que les esmentades entitats col·laboradores oferisquen als seus clients (per a aço es requerix ser client de l'entitat col·laboradora per la qual es va a realitzar el pagament).
  • ­A través d'internet, amb targeta de crèdit o dèbit (Visa, MasterCard, Mestre) de qualsevol entitat financera (encara que esta no siga entitat col·laboradora en la recaptació municipal), per mitjà del Terminal de Punt de Venda Virtual (TPVV) una vegada generada l'autoliquidació, prement l'opció PAGAMENT ONLINE (TPVV). També podrà pagar per aquest sistema en un moment posterior a la generació de l'autoliquidació accedint al TPVV habilitat a aquest efecte en la pàgina web de l'Ajuntament d'Onda (des de Pagament de tributs o Recaptació municipal).

En evitar que el ciutadà haja d'acudir a les dependències municipals, l'Ajuntament d'Onda millora la comoditat del ciutadà a l'hora de fer tràmits.

AJUDA
Per a més informació sobre els navegadors soportats i la configuració per veure correctament el PDF generat , accedixca ací